Protección de datos persoais

Normativa

Tratamentos de datos persoais

Lexitimación ou base legal

A lexitimación do tratamento dos datos persoais que vostede achegue a través desta web ou dos formularios que desde ela se lle facilitan pode estar baseada nas diferentes causas taxadas no artigo 6 do RGPD. Con carácter xeral, as actividades de tratamento de datos persoais realízanse para o cumprimento de obrigas legais, para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao Ministerio, ou ben porque Vd. outorgou o seu consentimento mediante unha clara acción afirmativa.

Finalidade e Conservación

O tratamento dos datos de carácter persoal limitarase ao mínimo imprescindible para a realización dos fins para os que se solicitasen.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e patrimonio documental español.

Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Ministerio de Sanidade non será responsable da súa inexactitude se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

Exercicio de Dereitos

A normativa de protección de datos persoais permite que poida exercer ante o órgano responsable do tratamento os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“dereito ao esquecemento”), limitación do tratamento, portabilidade e de non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, nos termos establecidos nos artigos 15 a 22 do RGPD. Pode dirixirse ao Responsable de tratamento por vía electrónica, a través deste formulario Abrirase nunha fiestra nova , ou presencialmente a través da rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros utilizando este modelo de solicitude (versión editable e imprimible Arquivo pdf. Abrirase nunha fiestra nova ).

Se non estivese de acordo coa resposta dada á súa pretensión, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos Abrirase nunha fiestra nova . C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID.

Con carácter previo á presentación dunha reclamación ante a AEPD, pode dirixirse ao Delegado de protección de datos.

Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT)

Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, excluídos os seus Organismos Arquivo pdf. Abrirase nunha fiestra nova

Si desexa localizar información relacionada co contenido desta páxina, utilice o buscador