Webs Temàtics

Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania S'obrirà en una finestra nova

Logo Red Escuelas

El web Xarxa d’Escoles neix per ser referència dels pacients, familiars i cuidadors en el Sistema Nacional de Salut, amb independència del lloc de residència i l’edat i prenent en consideració els seus coneixements i les seves preferències.

Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS S'obrirà en una finestra nova

Logo red agencias

La Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS es crea a fi de promoure la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat en avaluació de tecnologies sanitàries en el SNS. Aquesta pàgina web facilita l’accés a informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, guies de pràctica clínica i altres productes basats en l’evidència.

Estils de vida saludable S'obrirà en una finestra nova

Logo estilos de vida saludable

Accions de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut. La seva finalitat és proporcionar informació útil i de qualitat, ajustada a les diferents necessitats de la ciutadania: Recomanacions, eines interactives, vídeos i altres materials i recursos d’utilitat per fer més saludables els nostres estils de vida.

Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida S'obrirà en una finestra nova

Logo de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida és l'òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat, de caràcter permanent i consultiu, destinat a assessorar i orientar sobre l'ús de tècniques de reproducció humana assistida, a contribuir a l'actualització i difusió dels coneixements científics i tècnics en aquesta matèria, així com al desenvolupament de criteris funcionals i estructurals dels centres i serveis on es realitzen.

Seguretat del Pacient S'obrirà en una finestra nova

Lavado de manos

La Seguretat del Pacient, una dimensió essencial de la qualitat assistencial, implica el desenvolupament d'estratègies per reduir el dany innecessari al pacient associat a l'assistència sanitària. El Ministeri de Sanitat ha desenvolupat l'Estratègia de Seguretat del Pacient de l'SNS en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, les Societats Científiques i les Associacions de Pacients.

Aquesta pàgina web proporciona accés a totes les activitats desplegades en el marc de l'Estratègia, pràctiques segures, informes de seguretat del pacient, jornades científiques, Sistema de Notificació SiNASP i a la formació a través de cursos autoguiats sobre Seguretat del Pacient, Gestió de Riscos i Higiene de Mans.